ΝΕΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΙΡΑΝΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟ

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Ο 19χρονος ιρανός Mehdi kazemi πήγε για σπουδές στην Μ.Βρετανία το 2005. Έμαθε, αργότερα, ότι ο σύντροφος του στο Ιράν καταδικάστηκε για ομοφυλοφιλία και εκτελέστηκε δι'απαγχονισμού. Η ομοφυλοφιλία στο Ιράν θεωρείται παράνομη και τιμωρείται με θάνατο. Λόγω φόβου για την ζωή του ο Mehdi υπέβαλε αίτημα ασύλου το οποίο απερίφθη καθώς η βρετανική επιτροπή έκρινε ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο. Στη συνέχεια κατέφυγε στην Ολλανδία από όπου υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Βρετανία προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου το αίτημα ασύλου του.

Σχετικό είναι το ψήφισμα στήριξης του Mehdi kazemi  από το ευρωκοινοβούλιο.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση του Mehdi Kazemi

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΠΑΔ) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης, το οποίο απαγορεύει την μετατόπιση, απέλαση ή έκδοση ατόμων προς χώρες όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστούν τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία,

–    έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα το άρθρο 18 και 19 του εν λόγω χάρτη, σχετικά με το δικαίωμα για άσυλο και την προστασία σε περίπτωση μετατόπισης, απέλασης ή έκδοσης,

–    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης της 28 Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων,

–    έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2004/83/EC σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων η ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας με άλλο τρόπο και το περιεχόμενο της προστασίας που παρέχεται (οδηγία για τους τίτλους) και τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 343/2003 σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον καθορισμό του ποιό κράτος είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου (κανονισμός Δουβλίνου), καθώς και άλλα κοινοτικά μέσα ασύλου,

–    έχοντας υπόψη την επιστολή της 10ης Σεπτεμβρίου 2007 του Προέδρου του προς τον Πρωθυπουργό του ΗΒ σχετικά με την υπόθεση Pegah Emambakhsh, ιρανής λεσβία που κινδύνεψε να σταλεί στο Ιράν όταν απορρίφθηκε η αίτησή της για άσυλο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι ο Mehdi Kazemi,  19χρονος ομοφυλόφιλος ιρανός πολίτης, ζήτησε άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο και του απορρίφθηκε η αίτηση· εκτιμώντας ότι, φοβούμενος την απέλαση, κατέφυγε στις Κάτω Χώρες, όπου ζήτησε άσυλο· ότι, οι ολλανδικές αρχές, αφού εξέτασαν το αίτημά του, αποφάσισαν να τον στείλουν πίσω στο ΗΒ,

Β.   εκτιμώντας ότι εναπόκειται τώρα στις βρετανικές αρχές να λάβουν την τελική απόφαση για την αίτησή του για άσυλο και πιθανόν για την απέλασή του στο Ιράν,

Γ.   εκτιμώντας ότι είναι ρουτίνα για τις ιρανικές αρχές να φυλακίζουν, βασανίζουν και εκτελούν άτομα, και συγκεκριμένα ομοφυλόφιλους· εκτιμώντας ότι ο φίλος του Mehdi έχει ήδη εκτελεσθεί, ενώ ο πατέρας του τον έχει απειλήσει ότι θα τον σκοτώσει,

Δ.   εκτιμώντας ότι στην παρόμοια περίπτωση της Pegah Emambakhsh οι βρετανικές αρχές αποφάσισαν, μετά από διεθνή πίεση, να μην την εκδώσουν στο Ιράν, αλλά ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιά θα είναι η τύχη της,

E.   εκτιμώντας ότι ο εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού, ενώ δεν σχολίασε την υπόθεση Mehdi Kazemi, διαβεβαίωσε γενικόλογα πως οι βρετανικές διαδικασίες ασύλου συμμορφούνται προς  τις διεθνείς υποχρεώσεις και ότι είναι δυνατόν να εφεσιβληθούν οι αποφάσεις ασύλου ενώπιον ανεξάρτητου δικαστή, καθώς και ότι οι αρχές δεν θα μετακινήσουν κανέναν που θα κινδύνευε αν επέστρεφε στη χώρα του,

F.   εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί ασύλου στα κράτη μέλη σ' ό, τι αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό,

1.   Εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σ' ό, τι αφορά την τύχη του Mehdi Kazemi·

2.   Ζητεί την ορθή και πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τους τίτλους, η οποία αναγνωρίζει τη δίωξη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ως λόγου για χορήγηση ασύλου και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν την μεμονωμένη περίπτωση και την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών καθώς και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται·

3.   Πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της  δεν μπορούν να εφαρμόζουν ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες και διαδικασίες κατά τρόπο που να καταλήγει στην απέλαση ανθρώπων από τρίτη χώρα όπου αυτή κινδυνεύουν να καταδικασθούν, βασανισθούν και θανατωθούν, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.   Καλεί τα ενεχόμενα κράτη μέλη να εξεύρουν κοινή λύση για να εξασφαλίσουν ότι θα παρασχεθεί άσυλο ή προστασία στον Mehdi Kazemi επί του κοινοτικού εδάφους και δεν θα αποσταλεί πίσω στο Ιράν, όπου θα εκτελεσθεί, και έτσι θα εξασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί το άρθρο 3 της ΕΣΠΑΔ από τις ευρωπαϊκές αρχές και συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, από το ΗΒ· ζητεί δε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργασθούν πλήρως με τα κράτη μέλη για την υπόθεση αυτή·

5.   Ζητεί από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να προλάβουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον μέσω συνεργασίας και κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών προς εξεύρεση λύσεων σε παρόμοιες περιπτώσεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει και αξιολογήσεις την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί ασύλου στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε για το 2008 τροπολογίες στον Κανονισμό του Δουβλίνου και την Οδηγία για τους τίτλους, οι οποίες θα αναφέρονται στα ζητήματα που θίγονται στο παρόν ψήφισμα·

6.   Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, στον 'Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Mehdi Kazemi.

Copyright © 2005 - 2022 lathra.
Friday the 2nd. Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Templates. ΛΑΘΡΑ; Επιτροπή αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου www.lathra.gr